Photos of graduates


2022
Yue Wenxuan, Jin Yichen

2021
Wu Zhicheng, Xu Sifan, Zhou Yong